اساتيد مهندسی جوشكاری

حميد اميدوار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:omidvar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977

کامران دهقاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542973

اسلام رنجبر نوده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:islam_ranjbar@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542939

علی فرزادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:farzadi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542928

سيد محمد حسين ميرباقري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:smhmirbagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۱

سید احسان میرصالحی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mirsalehi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542978

سيدپيروز هويدامرعشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pmarashi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542910