اساتيد شناسايي و انتخاب مواد

جمشيد آقازاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:agazad@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۳

نادر پروين

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:nparvin@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542911

کامران دهقاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghani@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542973

مصطفي کتابچي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ketabchi@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۵۵

فرزاد محبوبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mahboubi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542967

سيدمحمد موسوي خوئي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:mmousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542959

سيد محمد حسين ميرباقري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:smhmirbagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن:۶۴۵۴۲۹۶۱

مالک نادری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mnaderi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542977

سيدپيروز هويدامرعشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pmarashi@aut.ac.ir

شماره تلفن:64542910