نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 خسرو خرمي کارشناسي مهندسي معدن-استخراج معدن 12
2 سيد باقر آبانگاه کارشناسي مهندسي مواد-متالورژي صنعتي
3 بابک آذرفر کارشناسي ارشد مهندسي معدن-استخراج معدن
4 حميد آروني حصاري کارشناسي مهندسي مواد-متالورژي صنعتي
5 علي آزاد کارشناسي ارشد مهندسي معدن-فراوري مواد معدني
6 اصغر آزادي ده بيدي کارشناسي ارشد مهندسي معدن-اکتشاف معدن
7 سيداميرحسين آستاني کارشناسي مهندسي معدن-استخراج معدن
8 وحيد آشفته کارشناسي ارشد مهندسي مواد-شناسايي انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي
9 حامد آقايي کارشناسي ارشد مهندسي اکتشاف نفت
10 حسين آقايي کارشناسي مهندسي معدن-استخراج معدن
11 الهام آهون بر کارشناسي مهندسي مواد-متالورژي صنعتي
12 فرزاد ابار کارشناسي ارشد مهندسي مواد-شناسايي انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي
13 اسماعيل ابتکار کارشناسي ارشد مهندسي معدن-استخراج معدن
14 علي ابراهيم زاده قلعه جوقي کارشناسي ارشد مهندسي معدن-استخراج معدن
15 سوده ابراهيم زاده گرجي کارشناسي مهندسي معدن-استخراج معدن
16 مهناز ابراهيمي کارشناسي مهندسي مواد-متالورژي صنعتي
17 سارا ابراهيمي کارشناسي مهندسي معدن-اکتشاف معدن
18 سعيد ابراهيمي کارشناسي مهندسي مواد-متالورژي صنعتي
19 عليرضا ابراهيمي بابوکاني کارشناسي مهندسي مواد-متالورژي استخراجي
20 رضا ابراهيمي پور کارشناسي مهندسي معدن-استخراج معدن

 

 

اخبار