نام خانوادگی سال ورود
نام مقطع
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع گرايش سال ورود
1 سجاد اميرخانلو دکتري مهندسي متالورژي و مواد 89
2 آسيه حبيبي دکتري مهندسي متالورژي و مواد 89
3 سيد حمزه سيدابراهيمي دکتري مهندسي متالورژي و مواد 89
4 عباس آقاجاني بزازي دکتري مهندسي معدن-استخراج معدن
5 نبي اله اديبي دکتري مهندسي معدن-استخراج معدن
6 اميد اصغري دکتري مهندسي معدن-اکتشاف معدن
7 سيدحسين الهي دکتري مهندسي متالورژي و مواد
8 امين اميني دکتري مهندسي معدن-اکتشاف معدن
9 محمد اورکي دکتري مهندسي معدن-استخراج معدن
10 علي بهنام فرد دکتري مهندسي معدن-فراوري مواد معدني
11 حسين بياني دکتري مهندسي متالورژي و مواد
12 حسين توکلي دکتري مهندسي متالورژي و مواد
13 مرتضي ثقفي يزدي دکتري مهندسي متالورژي و مواد
14 بهشاد جديري دکتري مهندسي معدن-اکتشاف معدن
15 مرتضي جوادي اصطهباناتي دکتري مهندسي معدن-مکانيک سنگ
16 طيبه حبيبي دکتري مهندسي معدن-اکتشاف معدن
17 غلامرضا حيدري دکتري مهندسي متالورژي و مواد
18 آسيه حکمت دکتري مهندسي معدن-استخراج معدن
19 سعيد خادم زاده دکتري مهندسي متالورژي و مواد
20 علي اكبر خامئي دکتري مهندسي مواد-شناسايي انتخاب و روش ساخت مواد مهندسي

 

 

اخبار