افراد

علیرضا ابراهیمی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: arebrahimi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542979

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی