افراد

امیررضا آزادمهر

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: a_azadmehr@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542915

صفحه شخصي: www.aut.ac.ir/a_azadmehr

  • سوابق تحصیلی