افراد

جمشيد آقازاده

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: agazad@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۳

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/agazad

  • سوابق تحصیلی