افراد

امین جعفری رامیانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ajafari@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542909

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی