افراد

اسکندر کشاورزعلمداري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: alamdari@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542971

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/alamdari

  • سوابق تحصیلی

دكتري: 1379-1373 دانشكده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف

عنوان پروژه: ترموديناميك استخراج همزمان رنيوم و موليبدن توسط حلال آلي TBP از محيط آبي اسيد سولفوريك

استاد راهنا: دكتر خطيب الاسلام صدر نژاد

 

كارشناسي ارشد: 1367-1370 دانشكده مهندسي و علم مواد، دانشگاه صنعتي شريف

عنوان پروژه: بررسي قابليت گندله شدن و احياء پذيري سنگ آهن گل گهر

استاد راهنا: دكتر حسين يوزباش زاده

 

كارشناسي: 1363-1367 دانشكده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتي اصفهان

عنوان پروژه: طراحي و ساخت دستگاه اندازه گيري احيا سنگ آهن

استاد راهنا: دكتر محمد حسن عباسي و علي سعيدي