افراد

علي مرتضوي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ali.mortazavi@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۹

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ali.mortazavi

  • سوابق تحصیلی