افراد

علی رمضانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: ramazani@mit.edu - ramazani@umich.edu

شماره تلفن:

صفحه شخصي: http://ramazani.engin.umich.edu/

  • سوابق تحصیلی

Ph.D., Materials Science and Engineering, RWTH-Aachen University, Germany, 2013

M.Sc.,
Materials Science and Engineering, University of Tehran, Iran, 2005

B.Sc.,
Materials Science and Engineering, Sahand University of Technology, Iran, 2002