افراد

اردشير هزارخاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ardehez@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542968

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ardehez

  • سوابق تحصیلی