افراد

عبداله صدري

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: asadri@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542900

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/asadri

  • سوابق تحصیلی