افراد

کامران دهقاني

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: dehghani@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542973

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/dehghani

  • سوابق تحصیلی


رزومه


* محقق پسا دکترا: مهندسی مواد (مکانیزمهای شکست)، پلی تکنیک مونترال، مونترال، کانادا، 1380 

*دکتری: مهندسی مواد (فرایندهای ترمومکانیکی)، دانشگاه مک گیل، مونترال، کانادا، 1378

*کارشناسی ارشد: مهندسی مواد (شناسایی و انتخاب مواد)، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1369

*کارشناسی: مهندسی مواد (شکل دادن فلزات)، دانشگاه صنعتی شریف، 1364