افراد

اسلام رنجبر نوده

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: islam_ranjbar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542939

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=islam_ranjbar

  • سوابق تحصیلی

 دكتری مهندسی مواد، جوشکاری، دانشگاه صنعتی شریف ، ۱۳۸9

کارشناسی ارشد مهندسی مواد، جوشکاری ، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳83

كارشناسی مهندسی مواد، متالورژی صنعتی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1381