افراد

تيمور اسلام کيش

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: t.eslamkish@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۵

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/aisantaymur

  • سوابق تحصیلی

دکترای کانی شناسی، سنگ شناسی و جواهرشناسی از آلمان

تشخیص و صدور شناسنامه برای سنگهای قیمتی