افراد

فيروز علي نيا

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: aliniaf@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542970

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/aliniaf

  • سوابق تحصیلی