افراد

علی فرزادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: farzadi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542928

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=farzadi

  • سوابق تحصیلی


رزومه


دكتری مهندسی مواد، جوشکاری، دانشگاه صنعتی شریف، 1387

کارشناسی ارشد مهندسی مواد، جوشکاری، دانشگاه صنعتی شریف، 1381

كارشناسی مهندسی مواد، استخراج فلزات غير آهنی، دانشگاه صنعتی سهند، 1379