افراد

داود حق شناس

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: dahafa@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542909

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی