افراد

حسين حسني

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: hhassani@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۴۵

صفحه شخصي: http://aut.ac.ir/hhassani

  • سوابق تحصیلی