افراد

مهدي ايران نژاد

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: iranajad@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542937

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/iranajad

  • سوابق تحصیلی