افراد

کورش شهريار

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: k.shahriar@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۲

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/k.shahriar

  • سوابق تحصیلی