افراد

همايون کتيبه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: katibeh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542926

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/katibeh

  • سوابق تحصیلی