افراد

مصطفي کتابچي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: ketabchi@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۵

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ketabchi

  • سوابق تحصیلی