افراد

سيد حسن خوشرو

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: khoshrou@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542938

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/khoshrou

  • سوابق تحصیلی