افراد

مالک نادری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: mnaderi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542977

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mnaderi

  • سوابق تحصیلی

دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

کارشناسی مهندسی مواد -  متالورژی استخراجی  ، 1377 1372 

 کارشناسی ارشد مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد ، 1379 1377 

 دانشگاه RWTH Aachen ، آلمان دانشکده متالورژی آهنی

دکترا ، مهندسی متالورژی ، شکل دادن فلزات رفتار ترمومکانیکی مواد ، 1386 1383