افراد

عباس مقصودی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: a.maghsoudi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542954

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی