افراد

فرزاد محبوبي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: mahboubi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542967

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mahboubi

  • سوابق تحصیلی

درجه تحصيلي

رشته تحصيلي

دانشگاه

كشور

سال اخذ مدرك

كارشناسي

مواد و متالورژي

صنعتي شريف

ايران

١٣٦٨

كارشناسي ارشد

مواد و متالورژي

ولنگنگ

استراليا

١٣٧١

دكتري

مواد و متالورژي

ولنگنگ

استراليا

١٣٧٥