افراد

مجيد عطايي پور

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: map60@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542952

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/map60

  • سوابق تحصیلی