افراد

سید احسان میرصالحی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mirsalehi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542978

صفحه شخصي: https://scholar.google.com/citations?hl=en&authuser=0&user=9hC8CKwAAAAJ

  • سوابق تحصیلی

دانش آموخته ممتاز دكتري مهندسی مواد (جوشکاری) دانشگاه تهران
كسب درجه عالي جهت رساله دكتري
رتبه دوم كنكور دكتري دانشگاه تهران
رتبه اول كارشناسي ارشد مهندسی مواد-جوشکاری دانشگاه صنعتی شریف
دريافت تقدير نامه جهت كسب رتبه برتر كارشناسي ارشد در هفتمين كنفرانس ملي جوش و بازرسي
معافيت از نظام وظيفه نفرات برتر آزمون كارشناسي ارشد

مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان و نخبگان

دارا بودن رتبه سه در كنكور كارشناسي ارشد