افراد

سيدمحمد موسوي خوئي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: mmousavi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542959

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/mmousavi

  • سوابق تحصیلی