افراد

زهرا مصحفی شبستری

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی: zmsh@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542900

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی