افراد

نادر پروين

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: nparvin@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542911

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/nparvin

  • سوابق تحصیلی