افراد

حميد اميدوار

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: omidvar@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542977

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/omidvar

  • سوابق تحصیلی