افراد

مرتضي قلي اصانلو

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: osanloo@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542929

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/osanloo

  • سوابق تحصیلی