افراد

سيدپيروز هويدامرعشي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: pmarashi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542910

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/pmarashi

  • سوابق تحصیلی

نوع مدرك

رشته تحصيلي

تاريخ شروع

تاريخ پايان

محل تحصيل

دكترا

مهندسي مواد

1373

1380

دانشگاه شفيلد انگلستان

كارشناسي ارشد

مهندسي مواد

1372

1373

دانشگاه شفيلد انگلستان

كارشناسي

مهندسي مواد

1362

1367

دانشگاه علم و صنعت ايران

ديپلم

رياضي

١٣٥٧

١٣٦١

دبيرستان فردوسي، تهران