افراد

حميدرضا رمضي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: ramazi@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۶

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/ramazi

  • سوابق تحصیلی