افراد

بهرام رضائي

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی: rezai@aut.ac.ir

شماره تلفن: 6454۲۹۵۳

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/rezai

  • سوابق تحصیلی