افراد

صادق فيروزي

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: s.firoozi@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542961

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/s.firoozi

  • سوابق تحصیلی

دكتری مهندسی متالورژی، دانشگاه مک‌ گيل، كانادا ۱۳۸۴

کارشناسی ارشد مهندسی مواد، شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۷۶

كارشناسی مهندسی متالورژی - استخراج فلزات غير آهنی، دانشگاه صنعتی شريف، ۱۳۷۳