افراد

علی شمسی پور

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: shamsipur@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542958

صفحه شخصي:

  • سوابق تحصیلی