افراد

سيد محمد حسين ميرباقري

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: smhmirbagheri@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۶۱

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/smhmirbagheri

  • سوابق تحصیلی