افراد

سعید نیکوسخن

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی: s.nikoosokhan@aut.ac.ir

شماره تلفن: 64542910

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=s.nikoosokhan

  • سوابق تحصیلی