افراد

سيدهادي طبائيان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی: tabaian@aut.ac.ir

شماره تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۳

صفحه شخصي: http://www.aut.ac.ir/tabaian

  • سوابق تحصیلی