آیین نامه آموزش کارشناسی


آیین نامه استاد مشاور

[aein nameh OSTAD MOSHAVER.pdf]


آیین نامه پروژه

[aein nameh POROZHEH.pdf]


آیین نامه و مراحل حذف غیبت پزشکی

[aein nameh v marahel HAZFE GHEYBATE PEZESHKI.pdf]


آیین نامه و مراحل پذیرش دروس انتقالی

[aein nameh v marahel PAZIRESH DOROSE ENTEGHALI.pdf]


آیین نامه و مراحل پذیرش دروس تغییر رشته

[aein nameh v marahel PAZIRESH DOROSE TAGHIR RESHTE.pdf]


آیین نامه و مراحل تک درس (معرفی با استاد)

[aein nameh v marahel TAK DARS(moarefi ba ostad).pdf]


آیین نامه و مراحل مهمان بین دانشکده ای

[aein nameh v marahele MEHMAN BEYNE DANESHKADEE.pdf]


آیین نامه و مراحل مرخصی تحصیلی

[gavanin v marahel MORAKHASI TAHSILI.pdf]


قوانین تغییر رشته و گرایش (کارشناسی)

[Ghavanin TAGHIR RESHTE v GERAYESH(Karshenasi).pdf]


مراحل کارت دانشجویی المثنی

[مراحل کارت دانشجویی المثنی]


مراحل ادعای فارغ التحصیلی

[مراحل ادعای فارغ التحصیلی]


مراحل انصراف از تحصیل

[marahel ENSERAF AZ TAHSIL.pdf]


مراحل انتقال توام با تغییر رشته

[marahel ENTEGHAL TO'AM BA TAGHIR RESHTE.pdf]


مراحل حذف اضطراری

[marahel HAZFE EZTERARI.pdf]


مراحل تغییر رشته و گرایش

[marahel TAGHIR RESHTE v GERAYESH.pdf]


مراحل و قوانین گواهی اشتغال به تحصیل

[marahel v ghavanin GOVAHI ESHTEGHAL BE TAHSIL.pdf]


مراحل و قوانین میهمان تک درس

[marahel v ghavanin MIHMAN TAKDARS.pdf]


مقررات تابستان

[moghararate TABESTAN.pdf]


حذف صفر غیبت امتحانی

[حذف صفر غيبت امتحاني.pdf]